مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 16.95
  • 1386 تا 1391
    کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
    گرایش محیط زیست /دانشگاه شیراز / معدل 14.85
https://.com