مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی مهندسي برق
    گرایش قدرت /دانشگاه ازاد واحد دزفول
https://.com