مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  زرین پخش بهشهر
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل، کارشناس اداری (حضور و غیاب)، کارشناس صادرات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word,Excel, PowerPoint
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربه کاری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دانشگاهی، لیسانس
https://.com