مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1378
    کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
    /دانشگاه مرکز آموزشی کرمانشاه / معدل 16
https://.com