مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند / معدل 16.68

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی تدکار نرم افزار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول استقرار سامانه های تحت وب
 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی تدکار نرم افزار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت مهندسی تدکار نرم افزار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پشتیبانی فنی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۱
  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT

پروژه ها

 • 1395
  سامانه تحت وب شهاب تدکار
  تحلیل و تست و پشتیبانی
 • 1395
  سامانه تحت وب شهاب تدکار
  مسئول نصب و استقرار سامانه
 • 1394
  تدکار
  تحلیل و توسعه
 • 1392
  تدکار
  تحلیل و توسعه
 • 1391
  سافات
  تست و پشتیبانی
 • 1391
  تدکار
  تست و پشتیبانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش حرفه ای انجام می دهم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نرم افزار

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Fundation Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نرم افزار
https://.com