مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد رشته تحصیلی
    گرایش گرایش /دانشگاه دانشگاه

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    نام سازمان
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ عنوان شغل
https://.com