مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1395
    تدريس در مرسسه خصوصي كودكان استثنايي

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com