مختصری از من

من دانشجوی ورودی 95مهندسی صنایع وتنها به کارتدریس مشغول هستم اما تمایل دارم که دررابطه بارشته ام (که بسیار به ان علاقه مندم )اطلاعات بیشتری به دست بیاورم واین مهم انجام نمی گیردمگربافعالیت واشنایی نزدیک درحوزه ارتباط صنایع باصنعت.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه الزهرا

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پس از شروع دانشگاه به تدریس دروس اختصاصی دبیرستان مشغول به کارشدم

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com