مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1390
  کارشناسی مهندسی هسته ای
  /دانشگاه ازاداسلامی واحدنجف اباد / معدل 16.46
 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش فرایندهای جداسازی /دانشگاه دولتی محقق اردبیلی دوره روزانه / معدل 18.36

پروژه ها

 • 1395
  پایان نامه دوره لیسانس مدیریت پسماندهای هسته ای
 • 1395
  تولید انزیمی بیودیزل از روغن پسماند خاک رنگبر وبررسی خواص ان
  مجری

ابزار و نرم افزار

 • mcnp, maple,fluent, office,comsol
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com