مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی مکانیک
    گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه ازاد اسلامی واحدمشهد
https://.com