مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد
  گرایش خوردگی و حفاظت از مواد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا / معدل 18.1

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com