مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیالم نور تفت / معدل 14.85

دانش تخصصی

 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com