مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1390
    کارشناسی مهندسی عمران آب
    گرایش ابهای زیرزمینی /دانشگاه علمی کاربردی
https://.com