مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1389
    کارشناسی ارشد MBA
    گرایش بازاريابي /دانشگاه دانشگاه تهران
https://.com