مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  آراز رایانه گیل
  مالی و حسابداری/ حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com