مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش بهینه سازی سیستمها /دانشگاه خوارزمی / معدل 18.37

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCDM
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCDM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com