مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی جغرافياي طبيعي
  گرایش ژئومورفولوژي /دانشگاه خوارزمي تهرانة

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com