مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • انتقال قدرت و سوخت رسانی.برق کشی.رابیستکاری.لوله کشی.تراشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفتگانهICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • انتقال قدرت و سوخت رسانی.برق کشی.رابیستکاری.لوله کشی.تراشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com