مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه تهران

دانش تخصصی

 • اشنایی با sqlserver
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با زبان برنامه نویسی #c
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره #advanced c و اخذ نمره 90 در جهاد دانشگاهی واحد قزوین
 • اشنایی با linq وado.net
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره ado.net و اخذ نمره 100 در جهاد دانشگاهی واحد قزوین
 • اشنایی با windowsform application
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره windowsform application و اخذ نمره 88 در جهاد دانشگاهه واحد قزوین
 • آشنایی با تکنولوژی wpf
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره wpf در جهاد دانشگاهی واحد قزوین
 • اشنایی با زبان های برنامه نویسی ++C و java
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار فوتوشاپ
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی با sqlserver
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با زبان برنامه نویسی #c
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره #advanced c و اخذ نمره 90 در جهاد دانشگاهی واحد قزوین
 • اشنایی با linq وado.net
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره ado.net و اخذ نمره 100 در جهاد دانشگاهی واحد قزوین
 • اشنایی با windowsform application
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره windowsform application و اخذ نمره 88 در جهاد دانشگاهه واحد قزوین
 • آشنایی با تکنولوژی wpf
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره wpf در جهاد دانشگاهی واحد قزوین
 • اشنایی با زبان های برنامه نویسی ++C و java
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com