مختصری از من

آشنا به کامپیوتر و مسایل اداری و دفتری

سابقه ی دوسال خدمت در سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی مهندسی کشاورزی
    گرایش منابع طبیعی و محیط زیست /دانشگاه پیام نور اراک / معدل 14
https://.com