مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com