مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش فرآوری و انتقال گاز /دانشگاه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز / معدل 14.4

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7&queryWr=%D8%A2%D9%88%D8%AC%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes= 1- ارزیابی عملکرد مخلوط متانول اتانول به عنوان گروه پذیرنده آسیل در واکنش سونوشیمی استری کردن اولئیک اسید با لیپاز تثبیت شده 2- استری کردن اولئیک اسید با استفاده از انرژی التراسوند در حضور آنزیم Novozym 435

پروژه ها

 • 1394
  ارزیابی عملکرد مخلوط متانول-اتانول به‌عنوان گروه پذیرنده آسیل در واکنش سونوشیمی و اثر زمان و توان فراصوت در واکنش استری کردن اولئیک اسید در حضور آنزیم Novozym 435
  مدیر پروژه

افتخارات

 • 1394
  سمت دبیر انجمن مهندسی شیمی در 3 سال پیاپی
 • 1394
  ثبت دو مقاله در کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی
 • 1392
  حل تمرین در درس انتقال جرم ، حرارت و معادلات

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL , ICDL2 ,aspen hysys
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com