مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1394
    تدريس

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com