مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الكتورونيك /دانشگاه نور/ مازندران

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  پزشكي شهر
  مالی و حسابداری/ مسؤل مطالبات / فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com