مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد Business Engineering
  گرایش Business Process Modeling /دانشگاه Karlsruhe Institute of Technology / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • SAP R/3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP BO
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP Crystal Reports
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: DSH
https://.com