مختصری از من

تطبطترذدیاتیبیطبلاظسبظسلرئز بلبیایا

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  دکتری مهندسی شیمی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه فردوسی مشهد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  دانشگاه ازاد اسلامی
  مهندسی شیمی/ هیات علمی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • شرکت در همایش ها

پروژه ها

 • تایید

افتخارات

 • متااعد لفعبل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تمئجنعلعغل

نقاط قوت رفتاری

 • رهبری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نتئداذ
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ننتتدت
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نتئداذ
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com