مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ارشدمدیریت
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
  مالی و حسابداری/ کارشناس امور نمایندگان و کارشناس بازرگانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • isdl
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • isdl
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com