مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی روان شناسی
    گرایش عمومی /دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)
https://.com