مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ی
  گرایش ی /دانشگاه ی / معدل 22

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  یس
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ یس

  توضیحات: شسیشیشسیسشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سشسیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سشیشی
دانش تخصصی
 • سشسیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سشیشی
https://.com