مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  900 ساعت آموزش در زمینه ی مدیریت عمومی ،مدیریت استراتژیک،مدیریت برنامه ریزی مواد و تولید،کیفیت ،منابع انسانی ،EFQM،BSC،مدیریت بحران و رفتار سازمانی دارای دو مقاله در زمینه ی MRP و5S به چاپ رسیده در نشریه داخلی سازمان

افتخارات

 • 1395
  یکسال ابقای خدمت بدلیل مهارت
  تقدیرنامه از ریاست سازمان
  حکم ابقای خدمت بمدت یکسال و حکم مدیر برنامه ریزی و تلفیق بودجه با امضا شخض وزیر
  دارای دو مقاله در زمینه ی MRP و5S به چاپ رسیده در نشریه داخلی سازمان
 • 1393
  یکسال ابقای خدمت بدلیل مهارت
  تقدیرنامه از ریاست سازمان
  حکم ابقای خدمت بمدت یکسال و حکم مدیر برنامه ریزی و تلفیق بودجه با امضا شخض وزیر
  دارای دو مقاله در زمینه ی MRP و5S به چاپ رسیده در نشریه داخلی سازمان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com