مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  دکتری شیمی
  گرایش معدنی (آلی فلزی) /دانشگاه اراک / معدل 19
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش معدنی /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 17
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه اراک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت پیشگامان محیط زیست پاک
  ایمنی و محیط زیست/ همکار آزمایشگاه

  توضیحات: این شرکت تحت نظارت هیئت علمی دانشگاه اراک و پارک علمی و فناوری می‌باشد. کار این شرکت در زمینه کنترل کیفیت آب و سنتز و شناسایی ترکیبات شیمیایی از جمله زئولیتها می‌باشد.

 • بهمن ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت رهپویان کامیار
  صنایع غذایی/ کارشناس آزمایشگاه

  توضیحات: این شرکت همکار اداره استانداره و اداره غذا و دارو می‌باشد. کار این شرکت در زمینه کنترل کیفیت می‌باشد. در طول این دوره با چگونگی انحام آزمایشات کنترل کیفیت بر اساس SOP اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو آشنا شدم و همچنین با دستگاههایی همچون کوره الکتریکی و پی اچ متر و رطوبت سنح و UV-Vis تجربه کاری پیدا کردم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • اینجانب دارای سابقه تدریس کلیه دروس شیمی از سال 1389 تا سال 1394 در دانشگاه اراک و دانشگاه پیام نور گلپایگان دارم. از کل دوران تحصیل اینجانب 3 مقاله ISI چاپ شده و 3 مقاله دیگر تحت چاپ موجود میباشد و همچنین 5 مقاله داخلی نیز در لیست کارهایم وجود دارد.

پروژه ها

 • سنتز و شناسایی لیگاند آلی آمیدی و کمپلکسهای آمیدی
  مجری

  توضیحات: در این پروژه ابتدا لیگاند آلی در شرایط بدو حلال از طریق واکنش تراکمی تهیه گردید و بعد از شناسایی و تعیین ساختار آن با یونهای فلزی وارد واکنش شد و کمپلکسهای مربوطه تهیه و خالص سازی و مورد شناسایی با دستگاههای FTIR, UV-Vis, NMR, CV , آنالیز عنصری قرار گرفتند. حاصل این تلاش در قالب یک مقاله ISI و یک مقاله داخلی ثبت گردید.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538710002056

 • تهیه ی هیبریدهای آلی-معدنی وبررسی رفتارهای بیولوژیکی آنها
  طراح و مجری

  توضیحات: در این پروژه ابتدا لیگاند آلی و کمپلکسهای مربوط به آن و سپس پلیمر معدنی MCM-41 و زئولیت NaY تهیه شدند. پلیمرهای معدنی را به وسیله گروههای آلی اصلاح گردیدند و سپس وارد واکنش با کمپلکسهای تهیه ی شده گردیدند. در ادامه به بررسی رفتار آنتی باکتریال این ترکیبات در مقابل چهار نوع باکتری پرداخته شد. در طی انجام این پروژه ترکیبات با انواع دستگاهها از جمله FTIR و XRD و BETو SEM و EDX و DRS و UV-Vis و NMR مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. نتایج مربوطه در ژورنال Microporous and Mesoporous Materials و در یک مقاله داخلی به چاپ رسیده است.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181115001444

 • تثبیت لیگاندهای آلی و کمپلکسهای مربوط به آن بر روی بسترهای زئولیتی و بررسی نقش کاتالیستی آنها برای انجام سه دسته از واکنشهای آلی
  طراح و مجری

  توضیحات: در این پروژه ابتدا از واکنش تراکمی بسترهای معدنی (زئولیت NaY و MCM-41) با ترکیب آلی مورد نظر هیبرید آلی-معدنی دلخواه تهیه شد و سپس از ترکیب آنها با یونهای فلزی، کمپلکسها دلخواه تشکیل شدند. ترکیبات به دست آمده کاتالیزورهای دلخواه برای تهیه ی انواع ترکیبات آلی از جمله استرها، ترکیبات حاصل واکنش دیلزآلدر و تراکم آلدولی هستند. در طی انجام این پروژه ترکیبات با انواع دستگاهها از جمله FTIR و XRD و BETو SEM و EDX و DRS و UV-Vis و GC-MS و NMR مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. حاصل این تلاش در یک مقاله چاپ شده و یک مقاله تحت چاپ و سه مقاله داخلی ارائه شده است.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181116000743

 • مشتق سازی بر روی ترکیبات آلی از طریق کمپلکسهای آلی فلزی مربوط به آنها
  مجری

  توضیحات: در این پروژه که در دوران فرصت مطالعاتی اینجانب در دانشگاه مونترال کانادا انجام شد، ابتدا به سنتز ترکیب آلی فلزی پرداخته شد و سپس این ترکیب را با الکها و آمینهای متفاوت وارد واکنش گردید و نتیجه مشتق سازی انجام شد. در ضمن آشنایی و کسب تجربه در خصوص تهیه ی ترکیبات آلی فلزی با دستگاههای کارل فیشرUV-Vis ، Glovebox، CV و GC-MS نیز به طور مداوم کار شد.
  حاصل این تلاش یک مقاله تحت چاپ و ارائه در کنفرانس در شهر کبک سیتی میباشد.

 • تهیه ی مشتقات امیدینی از طریق ترکیبات آلی فلزی در دمای اتاق
  مجری

  توضیحات: در این پروژه ترکیبات آلی فلزی را از طریق واکنش گرینیارد تهیه شدند و سپس به عنوان کاتالیست در واکنش تراکمی نیتریلها و آمینها به کار برده شدند. تمام واکنشها در شرایط ملایم دمای اتاق انجام شدند. ترکیبات به وسیله FTIR و UV-Vis و GC-MS و NMR و CV شناسایی شدند.

 • تهیه ی ترکیبات آلی فلزی با هیدرید فعال و کاربرد آن برای واکنش افزایشی هیدروسیلاناسیون
  مجری

  توضیحات: از دیگر پروژههای انجام شده در طول فرصت مطالعاتی: در این پروژه از واکنش ترکیب آلی فلزی فسفر دار با مشتقات متیل سیلان در شرایط واکنش متنوع ترکیب آلی فلزی هیدرید دار تهیه شد. در حین انجام کار به دنبال بهینه و آسان ترین شرایط انجام واکنش پرداخته شد. سپس از ترکیب تهیه شده در واکنش هیدروسیلانسیون ترکیبات اولفینی استفاده شد.

 • کنترل کیفیت آب (اندازه گیری BOD و COD) قبل و بعد تصفیه مربوط به یک شرکت داروسازی و قالیشویی
  مجری

  توضیحات: در این پروژه فاضلاب مربوط به یک شرکت داروسازی و یک قالیشویی قبل و بعد از ستون تصفیه تهیه شده مورد اندازه گیری BOD و COD قرار گرفتند که نشان موثر بودن ستون تصفیه تهیه شده بود.

افتخارات

 • • پروژه دکتری اینجانب در مورد سنتز و شناسایی ترکیبات هیبریدی آلی-معدنی و بررسی کاربرد کاتالیستی و بیولوژیکی آنها می‌باشد. حاصل این تلاش در چهار مقاله ISI و چهار مقاله داخلی منتشر شده است.
  • نه ماه از دوران دکترای خود را برای فرصت مطالعاتی در دانشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری

ابزار و نرم افزار

 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR)
  100% Complete
  عنوان مدرک: رزونانس مغناطیس هسته (NMR)
 • کروکاتوگرافی گازی و جرمی (GC-MS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دستگاه شناسایی
 • مادون قرمز (FTIR)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دستگاه شناسایی
 • کروماتوگرافی با کارایی بالا (HPLC)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دستگاه شناسایی
 • کارل فیشر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دستگاه شناسایی میزان رطوبت
 • (الکتروشیمیایی)CV
  100% Complete
  عنوان مدرک: دستگاه شناسایی
 • UV-Vis ، Glovebox
  100% Complete
  عنوان مدرک: دستگاه شناسایی
 • • نرم افزار Word ، Excel و Powerpoint • نرم افزارهای طراحی گرافیکی مانند Photoshop • نرم افزار طراحی شیمی Chemdraw • نرم افزارهای تخصصی شیمی ORTEP-Origin-Mestrec
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار
 • XRD و BETو SEM و EDX و DRS
  100% Complete
  عنوان مدرک: دستگاههای آنالیز

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: msrt
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری
https://.com