مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ریاضیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: ریاضیات کاربردی تهران مرکزی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ریاضیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: ریاضیات کاربردی تهران مرکزی
https://.com