مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مدیریت تعارض
https://.com