مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه دانشگاه تهران
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نشر گل‌واژه
  بازاریابی و فروش/ سرپرست بازاریابی و فروش
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مرکز نوآوری های آموزشی مرآت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ارشد فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۱
  کانون فرهنگی آموزش- قلم‌چی
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر سوم ریاضی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  رتبه ی کنکور کارشناسی : 2343 پروژه ی کارشناسی : جبر نظریه ی گالوا -  رتبه ی کنکور کارشناسی ارشد : 11  پایان نامه ی کارشناسی ارشد : زمانبندی آموزشی با تکنیک الگوریتم های فرا ابتکاری  مقاله در حوزهی زمان بندی  مقاله در حوزهی تعلل آکادمیک  حوزهی مدیریت ارتباط با مشتری ) CRM )  نظریه تئوری بازی ها  تدریس خصوصی در درس های آمار، ریاضیات و پژوهش عملیاتی  تدریس خصوصی ریاضیات مقطع دبیرستان
 • 1394
  رتبه ی کنکور کارشناسی : 2343 پروژه ی کارشناسی : جبر نظریه ی گالوا -  رتبه ی کنکور کارشناسی ارشد : 11  پایان نامه ی کارشناسی ارشد : زمانبندی آموزشی با تکنیک الگوریتم های فرا ابتکاری  مقاله در حوزهی زمان بندی  مقاله در حوزهی تعلل آکادمیک  حوزهی مدیریت ارتباط با مشتری ) CRM )  نظریه تئوری بازی ها  تدریس خصوصی در درس های آمار، ریاضیات و پژوهش عملیاتی  تدریس خصوصی ریاضیات مقطع دبیرستان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com