مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  dsds
  مالی و حسابداری/ safsdfsdfsd
  تصویر مدرک
https://.com