مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی نرم افزار
    /دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا / معدل 16.27
https://.com