مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
    گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 17.87
  • 1385 تا 1389
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه شیخ بهایی-غیرانتفاعی / معدل 1544
https://.com