مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه غیرانتفاعی رحمان / معدل 15
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش بالیینی /دانشگاه غیرانتفاعی رحمان / معدل 15

افتخارات

 • 1392
  گرفتن چندتشویقی ازاستان
https://.com