مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی حقوق
    /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 13
https://.com