مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی حقوق و علوم قضایی
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  سازمان منابع طبیعی
  حقوق/ کارشناس حقوقی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com