مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی بیوشیمی
  /دانشگاه .
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی سلولی و ملکولی
  گرایش بیوشیمی /دانشگاه .
 • 1388 تا 1395
  کارشناسی سلولی و ملکولی
  گرایش بیوشیمی /دانشگاه .

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۵
  ازمایشگاه و داروخانه
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس ازمایشگاه و دارویار

دانش تخصصی

 • ازمایشگاه و داروخانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس بیوشیمی
دانش تخصصی
 • ازمایشگاه و داروخانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس بیوشیمی
https://.com