مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - EMBA
  /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1374 تا 1379
  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
  /دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com