مختصری از من

اینجانب علاقه فراوانی ب آموزش زبان انگلیسی داشته و خود را تحت هر شرایطی ملزوم به انجام مسئولیت های خویش میدانم.علاوه ب این ب علت مدرک کارشناسی خود میتوانم ب صورت پارت تایم در بخش خونگیری مراکز درمانی نیز مشغول ب کار شوم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  /دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نقاط قوت رفتاری

 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com