مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی الکترنیک و الکترتکنیک
    گرایش برق /دانشگاه کوشا کرج
https://.com