مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه تهران جنوب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  فومن شیمی
  بازاریابی و فروش/ رئیس فروش
 • خرداد ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۹
  گلرنگ
  بازاریابی و فروش/ سرپرست
 • آبان ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۵
  قاسم ایران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com