مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی
    /دانشگاه

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۳ تا اسفند ۰
    مهندسی صنایع/
https://.com