مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  پویا محاسب کبیر
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: سپیدار سیستم

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: سپیدار سیستم
https://.com