مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
  گرایش انتقال تکنولوژی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 18
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه قم / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  عضو تیم های تحقیقاتی آسیالیکس (Asialics 2017) به منظور هدفمند سازی پژوهش های علمی در کنفرانس های بین المللی

پروژه ها

 • 1393
  برسی مشکلات منابع انسانی و راهکارهای بهبوددر شرکت سازوکار نامدار
  مجری

افتخارات

 • 1395
  عضو هیت موسس دانشجویی انجمن علمی مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان اولین انجمن علمی مهندسی پیشرفت در خاورمیانه
 • 1395
  دانشجوی ممتاز مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
 • 1395
  عضو تیم اجرایی انجمن مدیریت تکنولوژی ایران و برگزار کننده ششمین همایش بین المللی مدیریت تکنولوژی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت تولید پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • كنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم مدیریت کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی ارزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تکنولوژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Models ( مدل های کسب و کار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MAXQDA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت تولید پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • كنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم مدیریت کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی ارزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تکنولوژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Models ( مدل های کسب و کار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com