مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1390
    کارشناسی ارشد زمین شناسی
    گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی /دانشگاه شهید بهشتی تهران / معدل 17
https://.com