مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت منابع انسانی
  /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  گرایش توسعه سازمان و منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: TOLIMO
https://.com